การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี