การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดหวานเอนกประสงค์เพื่อฝักสด อาหารสัตว์ และเชื้อเพลิงชีวภาพ

Publish Year National Conference 2
2019 exนางสาววลัยกร, inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินผลโครงการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อมในระบบการปลูกข้าวหอมมะลิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 16, 5 - 6 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2018 inดร.นรุณ วรามิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราพร เชื้อกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสดใส ช่างสลัก, "พันธ์ุและอัตราการใช้ไนโตรเจนมีอิทธิพลต่อผลผลิตและคุณภาพชีวมวลของต้นข้าวโพดหวาน เพื่ออาหารสัตว์และเชื้อเพลิงชีวภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย