การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมสำหรับการเจริญเติบโตของปลากะพงขาว