การจำแนกพันธุ์ข้าวโดยการวิเคราะห์โปรตีนในเมล็ดด้วยเทคนิคอัลตราธินเลเยอร์ไอโซอิเล็กตริกโฟกัสซิ่ง