การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหิ่งห้อยในภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้ยีน COI บนไมโทคอนเดรีย

Publish Year International Journal 1
2017 exชาญณรงค์ ศาสตร์สง่า, exพรชนัน จันทร์ฉาย, exสุนัดดา เชาวลิต, exLesley A Ballantyne, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Australoluciola thailandica Sriboonlert, Swatdipong, and Sartsanga, New Species (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) from Thailand: First Record of the Genus Australoluciola Ballantyne from Southeast Asia", The Coleopterists Bulletin, ปีที่ 71, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 727-732
Publish Year International Conference 1
2017 exชาญณรงค์ ศาสตร์สง่า, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FIREFLY DIVERSITY IN THAILAND: A SURVEY FROM 2012-2016", International Firefly Symposium 2017, 24 - 28 เมษายน 2017, Taipei ไต้หวัน
Publish Year National Conference 1
2015 exนายชาญณรงค์ ศาสตร์สง่า, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของหิ่งห้อยในประเทศไทยด้วยยีน COI ในไมโทคอนเดรีย", การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 10 - 12 มิถุนายน 2015, ตรัง ประเทศไทย