Conference

Article
การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของหิ่งห้อยในประเทศไทยด้วยยีน COI ในไมโทคอนเดรีย
Conference
การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2
Class
ชาติ
Date
10 - 12 มิถุนายน 2015
Location
ตรัง ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของหิ่งห้อยในภาคเหนือของประเทศไทยโดยใช้ยีน COI บนไมโทคอนเดรีย

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ มก.) การใช้ประโยชน์ :ข้อมูลสำรวจหิ่งห้อยทั่วประเทศไทย ที่มีการเผยแพร่และเข้าถึงได้แบบสาธารณะ,1 มี.ค. 2022 - 6 ต.ค. 2022