การสังเคราะห์เยื่อเลือกผ่านเชิงประกอบของแนฟิออนและมอร์ดิไนด์ที่ทำการปรับพื้นผิวด้วยกราฟีนออกไซด์และไซเลนสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบป้อนเอทานอลโดยตรง