การเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่ด้วยสารควบคุมพืชและปุ๋ยฉีดพ่น

Publish Year National Journal 3
2016 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนัญญา หมาดหมัน, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "ผลการใช้ Forchlorfenuron ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ Suppl, พฤศจิกายน 2016, หน้า 38-42
2016 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนัญญา หมาดหมัน, exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ Forchlorfenuron และ Gibberellic Acid เพื่อเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2 supp, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 349-352
2016 exปทุมมาลย์ นาคสมพันธ์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองของผลกล้วยพื้นเมืองไทยต่อ Gibberellic Acid ในการเพิ่มขนาดผล", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2 supp, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 661-664
Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThananya Madhman, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fruit Size Increase in ‘Khai’ Banana (Musa AA) by CPPU and GA3", ISSAAS 2015 International Congress, 7 - 9 พฤศจิกายน 2015, Tokyo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 4
2017 exธนัญญา หมาดหมัน, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ Forchlorfenuron ต่อการพัฒนาผลและการสุกของกล้วยไข่", พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exธนัญญา หมาดหมัน, exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ Forchlorfenuron และ Gibberellic Acid เพื่อเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่", พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exปทุมมาลย์ นาคสมพันธ์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตอบสนองของผลกล้วยพื้นเมืองของไทยต่อการใช้ Gibberellic Acid เพื่อเพิ่มขนาดผล", พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนัญญา หมาดหมัน, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "การใช้ Forchlorfenuron ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย