Conference

Article
การใช้ Forchlorfenuron และ Gibberellic Acid เพื่อเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่
Conference
พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน
Class
ชาติ
Date
28 - 29 กรกฎาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-