Conference

Article
การตอบสนองของผลกล้วยพื้นเมืองของไทยต่อการใช้ Gibberellic Acid เพื่อเพิ่มขนาดผล
Conference
พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน
Class
ชาติ
Date
28 - 29 กรกฎาคม 2016
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-