การพัฒนาโปรแกรมการฝึกสอนและการพัฒนาวิชาชีพเพื่อส่งเสริมความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนิสิตครู อาจารย์พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์

Publish Year International Journal 2
2016 exChonkaew, P., exSukhummek, B., inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "Development of analytical thinking ability and attitudes towards science learning of grade-11 students through science technology engineering and mathematics (STEM education) in the studyof stoichiometry", Chemistry Education Research and Practice , ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2016, หน้า 842-861
2015 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, exProfessor Anthony Clarke, "Thai pre-service science teachers engaging action research during their fifth year internship", Asia Pacific Journal of Education, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 259-273
Publish Year National Journal 4
2018 exธนิกา วศินยานุวัฒน, exธัญวรัตน์ ปิ่นทอง, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "แนวโน้มปัจจุบันของการผลิตและพัฒนาครูวิทยาศาสตร์", วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 82-104
2017 exโพธิศักดิ์? โพธิเสน, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "ฉันควรพัฒนาแบบจําลองทางความคิดของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างไร?: การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ , ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - พฤษภาคม 2017, หน้า 101-122
2017 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, exนางสาวธัญภรณ์ ภักดี, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในเนื้อหาสมบัติของธาตุและสารประกอบ", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิยาลัยนเรศวร, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 77-90
2016 exพิมพ์พิรัญ ปัญโญ, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบชัดแจ้งร่วมกับการอภิปรายสะท้อนความคิดในเรื่อง แก๊ส ของเหลว ของแข็ง", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กันยายน - พฤศจิกายน 2016, หน้า 1-20
Publish Year International Conference 3
2017 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "Pre-service Science Teachers' Pedagogical Content Knowledge for Nature of Science: Lesson Learned from Action Research", Redesigning Pedagogy International Conference , 1 - 2 พฤษภาคม 2017, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2017 exศิโรจน์ ศรีสรากรณ์, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "Thai Rural Science Teachers’ Self-Perceptions about Efficacy, Confidence and Attitude toward STEM Education", ISATT2017, 3 - 7 กรกฎาคม 2017, Salamanca ราชอาณาจักรสเปน
2015 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "Enhancing Thai Science Student Teachers’ Pedagogical Content Knowledge through Lesson Study", Third International Conference of School as Learning Community, 6 - 9 สิงหาคม 2015, โตเกียว ญี่ปุ่น