การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มโดยการตรึงเซลล์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae Sc90 ในกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกัน

Publish Year International Journal 1
2022 exWilaithup, A., exSultan, I.N., exTareen, A.K., inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "Bioethanol Production from Oil Palm Trunk Fibers Using Activated Immobilized Saccharomyces cerevisiae SC90 Under Simultaneous Saccharification and Fermentation", Bioenergy Research, ปีที่ 15, ฉบับที่ 4, มกราคม 2022
Publish Year National Conference 2
2014 exอภิชญา นิติพงษ์อนุพร, inดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, "Study of growth and ethanol production kinetics of genetically engineered Escherichia coli KO11 in Luria broth medium", The 52nd Kasetsart University Annual Conference., 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exอานนท์ วิไลทรัพย์, inดร.นิคม แหลมสัก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, รองศาสตราจารย์, "ผลของความเข้มข้นกลูโคสต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90", The Proceeding of 51st Kasetsart University Annual Conference. February 5-7, 2013. Kasetsart University, Bangkok, Thailand, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย