ผลของการใช้แก่นตะวัน (Helianthus tuberosus) เป็นสารทดแทนไขมันต่อคุณภาพของไส้กรอกไขมันต่ำ

Publish Year National Conference 1
2013 exกฤติกา โพธิ์เย็น, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, "ผลของการลวกและการใช้กรดต่อคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของแก่นตะวันผง", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย