การพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้แท็บเล็ตอย่างมีประสิทธิภาพ

Publish Year National Journal 2
2015 inดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Effective Model for Teachers to Incorporate the Use of Tablets to Enhance Learning", Kasetsart Educational Review, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 18-25
2014 inดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกาารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้แท็บเล็ตของครูประถมศึกษา", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 101-110
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Problems and Development of the Model for Teachers in Enhancing Effective Tablet Use", The 4th Education for Rural Transformation (ERT)International Symposium “Research-Based Evidence of Good Practice”, 18 - 20 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย