Person Image

  Education

  • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
  • ครุศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2536

  Expertise Cloud

  ComputerTabletTeacher Developing ModelTeacher Development ModelTeacher’s Developing ModelUsing Tablet in Learningการเขียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การจัดการเรียนการสอนการจัดการศึกษา วทิยาศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์การพฒันารายวชิาการพัฒนาทักษะการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนชีววิทยาการสอนวิทยาศาสตร์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทักษะการตัดสินใจทฤษฎีการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเคมพีนื้ฐานชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชุดฝึกทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทรัพยากรการเรียนรู้ท้องถิ่นภาคเหนือทักษะการเขียนทักษะทางวิทยาศาสตร์แท็บเล็ตนักวิทยาศาสตร์ประถมศึกษาประสบการณ์ ในชีวิตประจำวันโปรแกรมการเรียนโดยใช้งานอาชีพเป็นฐานรายวิชาชีววิทยารูปแบบการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาหน่วยการเรียนรู้ทีสอดคล้องกับ ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันหลกัสูตรทศันศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มัธยมศึกษาตอนต้น หลักไตรสิกขาหลักสูตรและการสอน

  Interest

  หลักสูตรและการสอน, การสอนวิทยาศาสตร์

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)