Person Image

  Education

  • ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552
  • ครุศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2542
  • ครุศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2536

  Expertise Cloud

  การพัฒนาหลักสูตร วิทยาศาสตร์เพื่ออาชีพ มัธยมศึกษาตอนต้น การประกอบการComputerGROW ModelTabletTeacher Developing ModelTeacher Development ModelTeacher’s Developing ModelTPACK ในชีววิทยาUsing Tablet in Learningการเขียนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนรู้แบบคละชั้นการจัดการศึกษา วทิยาศาสตร์การโต้แย้งการบูรณาการการปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์การพฒันารายวชิาการพัฒนาการพัฒนาครูการพัฒนาทักษะการพัฒนารายวิชา นิทานพื้นบ้านอาเซียน แนวคิดมิติทางวัฒนธรรม ของ Moranการพัฒนารายวิชาบูรณาการการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนปรากฏการณ?เป?นฐานการเรียนชีววิทยาการเรียนรู้การสอนวิทยาศาสตร์การสัมภาษณ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ทักษะการตัดสินใจทฤษฎีการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลความสามารถโต้แย้งเคมพีนื้ฐานเคมีเคมีที่เชื่อมโยงกับงานทางทหารจิตรกรรมฉากทัศน์ฉากทัศนฉากทัศน?ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นชุดกิจกรรม ทักษะการสื่อสารภาษาไทย บริบทวิทยาศาสตร์ชุดฝึกทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทรัพยากรการเรียนรู้ท้องถิ่นภาคเหนือทักษะการเขียนทักษะทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแท็บเล็ตนักเรียนเตรียมทหารนักวิทยาศาสตร์บริบทการทำงาน สมรรถนะของนักัเรีียน การเรียนประวัติศาสตร์ประถมศึกษาประสบการณ์ ในชีวิตประจำวันปรากฏการณ?ธรรมชาติปรากฏการณ?เป?นฐานโปรแกรม IBโปรแกรมการเรียนโดยใช้งานอาชีพเป็นฐานฟิสิกส์มโนทัศน์ชีววิทยามัธยมศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายระบบโค้ชรายวิชาชีววิทยารูปแบบการจัดการเรียนรู้รูปแบบการบริหารจัดการ มาตรฐานการเรียนรู้ STEMโรงเรียนขนาดเล็กวิชาวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิธีการสอนศิลปินเศรษฐกิจพอเพียง สุขศึกษาหน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ทีสอดคล้องกับ ประสบการณ์ในชีวิตประจำวันหลกัสูตรทศันศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มัธยมศึกษาตอนต้น หลักไตรสิกขาหลักสูตรและการสอนหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค?ความรู?วิทยาศาสตร?

  Interest

  หลักสูตรและการสอน, การสอนวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 31 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 30 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 1 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)