การพัฒนาวิธีการใช้ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงเพื่อควบคุมหนอนใยผักและหนอนกระทู้ผักในแปลงผัก

Publish Year International Journal 1
2016 inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัททิรา ศาตร์วงษ์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, exEdwin E. Lewis, "Efficacy of Steinernema spp. plus anti-desiccants to control two serious foliage pests of vegetable crops, Spodoptera litura F. and Plutella xylostella L.", Biological Control, ปีที่ 97, ฉบับที่ "-", มิถุนายน 2016, หน้า 48-56
Publish Year National Conference 1
2013 exนางสาวภัททิรา ศาตร์วงษ์, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อังศุมาลย์ จันทราปัตย์, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเจลชนิดใหม่และสารจับใบต่ออัตราการอยู่รอดของไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในระดับห้องปฏิบัติการ", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11“อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน” , 26 - 28 พฤศจิกายน 2013, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย