Conference

การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 11“อารักขาพืชไทย ก้าวไกลในประชาคมอาเซียน”
ชาติ
26 - 28 พฤศจิกายน 2013
ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
-