ลักษณะและการแจกกระจายของชั้นดานเปราะในดินที่ลาดเชิงเขาหินทราย