การคัดแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายฟีนอลและความเข้มข้นของฟีนอลที่สามารถย่อยสลายได้โดยแบคทีเรีย