ความหลากหลายของพรรณพืชในอุทยานแห่งชาติภูจองนายอย จังหวัดอุบลราชธานี

Publish Year International Journal 2
2022 exPaweena Wessapak, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "Taxonomy of the genus Melinis (Poaceae) in Thailand, with lectotypification of three names", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 40-51
2021 exนางสาวปวีณา เวสภักตร์ (Miss Paweena Wessapak), inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, "The genus Pseudoraphis (Poaceae) in Thailand", Thai Forest Bulletin (Botany), ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2021, หน้า 247-257
Publish Year National Journal 4
2016 exดร.เบญจวรรณ ชิวปรีชา, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "กายวิภาคเปรียบเทียบเนื้อไม้พื้นเมืองวงศ์ถั่ว 6 ชนิด ในประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 32-40
2015 inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวเบญจวรรณ ชิวปรีชา, "กายวิภาคเปรียบเทียบและสมบัติเนื้อไม้วงศ์ถั่วสกุล Albizia 2 ชนิด ในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา Burapha Science Journal, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 85-95
2014 inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exนายวัทญญู กลิ่นเนียม, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, "สัณฐานวิทยาและกายวิภาคศาสตร์ของหญ้าสกุล Echinochloa P. Beauv. (Poaceae) ในประเทศไทย", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 6, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2014, หน้า 5-13
2014 inดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวย, รองศาสตราจารย์, exนางสาวสิริพร ชดช้อย, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "ความหลากหลายของเฟิร์นอิงอาศัยในลุ่มน้ำห้วยคอกม้า ดอยสุเทพ-ปุยจังหวัดเชียงใหม่", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 6, ฉบับที่ พิเศษ, ธันวาคม 2014, หน้า 27-35