Journal

ความหลากหลายของเฟิร์นอิงอาศัยในลุ่มน้ำห้วยคอกม้า ดอยสุเทพ-ปุยจังหวัดเชียงใหม่
วารสารพฤกษศาสตร์ไทย (ISSN: 19067038)
6
พิเศษ
27-35
ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-