การศึกษาความเสียหายของโครงสร้างแซนด์วิชภายใต้การกระแทกความเร็วต่ำ

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exChattarin Sunsin, exThammakorn Sasanawin, "EXPERIMENTAL STUDY OF PLYWOOD COMPARING TO FOAM FILLED HONEYCOMB STRUCTURE", The Third International Conference on Geotechnique, Construction Materials and Environment, 12 - 15 พฤศจิกายน 2013, เชียงราย ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2015 inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบเครื่องทดสอบการกระแทกในย่านความเร็วต่ำDesign of a Low Speed Impact Tester", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exพิมพกานต์ บุญจวง, inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ปองวิทย์ ศิริโพธิ์, "พฤติกรรมการตอบสนองของวัสดุเชิงประกอบโครงร้างแซนด์วิชภายใต้การทดสอบแบบกึ่งสถิตย์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 ตุลาคม 2014 - 17 กุมภาพันธ์ 2015, เมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.พัชราภรณ์ บุณยวานิชกุล, รองศาสตราจารย์, exนายธรรมกร ศศะนาวิน , exฉัตรินทร์ สุนสิน, "การทดสอบโมเมนต์ดัดเพื่อหาสมบัติทางกลของไม้อัดสำหรับโครงสร้างแซนด์วิชผสมระหว่างไม้อัดกับกระดาษรังผึ้ง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16 - 18 ตุลาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย