Conference

Article
การออกแบบเครื่องทดสอบการกระแทกในย่านความเร็วต่ำDesign of a Low Speed Impact Tester
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53
Class
ชาติ
Date
3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"_"
Related Link
-