การเตรียมไฮโดรเจลจากเศษเส้นใยเซลลูโลสประดิษฐ์จากอุตสาหกรรมการผลิตเส้นใย

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuksulap, J., inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization of cellulose films with curcumin", Advanced Materials Research, ปีที่ 834-836, ฉบับที่ -, มกราคม 2014
2011 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of the Blended Film from Silk Fibroinand Regenerated Cellulose Fiber Residue", Advanced Material Research, ปีที่ 332-334, ฉบับที่ -, กันยายน 2011, หน้า 1666-1669
Publish Year International Conference 3
2013 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Salt Addition on the Properties of Blended Hydrogel fromSilk Fibroin and Regenerated Cellulose Residue", International Conference on Engineering and Applied Science, 15 - 17 มีนาคม 2013, โตเกียว ญี่ปุ่น
2013 exจรัลยา สุขสุลาภ, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of Cellulose Films with Curcumin", 2013 3rd International Conference on Materials and Products Manufacturing Technology, 25 - 26 กันยายน 2013, Changsha สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation and characterization of the blended film from silk fibroin and regenerated cellulose fiber residue", 2011 International Conference on Textile Engineering and Materials, ICTEM 2011, 23 กันยายน 2011 - 17 มีนาคม 2013, ญี่ปุ่น