การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะซาก ในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลส์ (และหรือพันธุ์กำแพงแสน)

Publish Year International Journal 1
2013 exTamirat Tessema, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inนางทวีพร เรืองพริ้ม, "Genetic Parameters for Weaning Weight, Weaning Hip High and Weaning Body Length of Crossbred Beef Cattle in Thailand", KASETSART JOURNAL (NATURAL SCIENCE), ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 85-93
Publish Year National Conference 2
2014 exภราดร โสภาวัฒน์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.อัจฉรา ขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสุรชัย เปี่ยมคล้า, "การศึกษาลักษณะซากและรายได้ของโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พ้ืนเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โลเลส์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exอารยา เจียรมาศ, inดร.ศรเทพ ธัมวาสร, ศาสตราจารย์, inดร.วิริยา ลุ้งใหญ่, รองศาสตราจารย์, inดร.พรรณวดี โสพรรณรัตน์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีน IGF1 กับลักษณะซากในโคเนื้อลูกผสมระหว่างพันธุ์พ้ืนเมืองไทย บราห์มัน และชาร์โรเลห์", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แหล่งชาติครั้งที่ 2, 11 - 13 มีนาคม 2013, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย