การศึกษาการเคลื่อนย้ายประชากรสัตว์ปีกในเขตกันชนของระบบคอมพาร์ทเมนต์ด้วยระบบภูมิสารสนเทศ