การศึกษาโครงสร้าง แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุล ของโพลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพด้วยวิธีสเปกโตรสโกปี

Publish Year International Conference 2
2012 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนางวารุณี ธนะแพสย์, "Preliminary Study of Melting Behavior in Poly(3-hydroxybutyrate) and Hydroxypropyl Cellulose Blends Polymer Blend by Using Near Infrared Spectroscopy", The Third Asian Near Infrared Symposium , 16 - 17 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, exHarumi Sato, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, exYukihiro Ozaki, "Analysis of Crystal Spherulite Interface in Biodegradable Polymer blend by using NIR Spectroscopic Imaging", The Third Asian Near Infrared Symposium , 16 - 17 พฤษภาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2011 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inนางวารุณี ธนะแพสย์, exHarumi Sato, exProf.Yukihiro Ozaki, "Monitoring of crystallization behavior of poly(3-hydroxybutyrate) and hydroxypropyl cellulose blends investigated by near infrared imaging spectroscopy", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37, 10 - 12 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย