การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าผลัดใบบริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2015 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exPatawang, I, exTanomtong, A., ex Chuaynkern, Y., exChuaynkern, C., "Karyotype homology between Calotes versicolor and C. mystaceus(Squamata, Agamidae) from northeastern Thailand", Nucleus, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2015
2012 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, inดร.อุทิศ กุฏอินทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สราวุธ สังข์แก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, exนายแหลมไทย อาษานอก, exนายณรงชัย กล่อมวัฒนกุล, "The Influences of an Invasive Plant Species (Leucaena leucocephala)on Tree Regeneration in Khao Phuluang Forest,Northeastern Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 39-50
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "Assessing Ecosystem Services at Sakaerat Environmental Research Station, Thailand", 9th International Long-term Ecological Research (ILTER) Annual Meeting 2012 , 21 กันยายน - 21 พฤศจิกายน 2012, Lisbon สาธารณรัฐโปรตุเกส
Publish Year National Conference 3
2018 exฤทธิไกร สายคำมูล, ex สถิตย์ ถิ่นกำแพง, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "การจัดกลุ่ม และการจัดลำดับหมู่ไม้ตามปัจจัยกำหนด เขตสงวนชีวมณฑลสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2561, 22 - 24 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exหทัยกาญจน์ ศุภพรโอฬาร, inดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์, inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, "การศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบพรรณพืชป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการเครือข่ายงานวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 6 , 19 - 20 มกราคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
2015 exทรงวิทย์ ดีสีใส, inดร.วิจักขณ์ ฉิมโฉม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exบุญชู ธงนำชัยมำ, "Call Structure and Population Estimation of Anurans (Order Anura) by Auditory Surveys in Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary, Chachoengsao Province", การการประชุมวิชาการป่าไม้, 22 - 26 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย