การศึกษาความหลากหลายทางภูมิทัศน์และการใช้ประโยชน์ที่ดิน สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

Publish Year National Journal 1
2012 inดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์, "การประเมินบริการของระบบนิเวศ บริเวณสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 1-17