การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอสสาหร่ายปรุงรส

Publish Year National Conference 1
2010 inดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอังคณาวรรณ สืบประดิษฐ์, exปัทมา ระตะนะอาพร, "ความเหมาะสมของชนิดสาหร่ายและชนิดรสชาติในการผลิตซอสสาหร่าย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย