การสังเคราะห์ซิลิกาเมโซพอร์ที่มีรูพรุน 2 ขนาดจากเถ้าแกลบโดยใช้ไคโตซานเป็นสารแม่แบบ

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Size control of nanostructured silica using chitosan template and fractal geometry: effect of chitosan/silica ratio and aging temperature", JOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2010, หน้า 270-277
Publish Year International Conference 1
2007 exThongthai Witoon, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis of mesoporous silica from rice husk ash using chitosan as template", The 6th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technology (APCSEET 2007), 7 - 11 พฤษภาคม 2007
Publish Year National Conference 1
2006 exSuchada Issaraporn, exAttaporn Nanta-ngern, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Modification of Pore Size of SBA-15 Mesoporous Silica Synthesized from Rice Husk Ash", The 16th Chemical Engineering and Applied Chemistry National Conference, 26 - 27 ตุลาคม 2006, อื่นๆ ประเทศไทย