การใช้แบคทีเรียปฏิปักษ์ และสารสกัดค้างคาวดำ และการปรับปรุงธาตุอาหารพืช เพื่อควบคุมโรค และแมลงสำคัญของพืชตระกูลกะหล่ำ

Publish Year National Conference 1
2008 exติยากร ฉัตรนภารัตน์, inดร.สุพจน์ กาเซ็ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตและควบคุมโรคเน่าดำคะน้า", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย