การผลิตอาหารปลาชนิดเม็ดลอยน้ำระดับฟาร์มเกษตรกร

Publish Year International Conference 3
2012 exRiza Rahman Hakim, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Effect of Undetoxified and Detoxified Jatropha curcas Kernel Meal on Growth Performance, Enzyme Activity and Immune response in Nile Tilapia, Oreochromis niloticus", INTERNATIONAL CONFERENCE OF AQUACULTURE INDONESIA (ICAI) 2012, 23 - 24 พฤศจิกายน 2012, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2011 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exC. Kamel, inนางอรทัย จินตสถาพร, ex S. Srimontree, "EFFECT OF FEEDING ENCAPSULATED THYMOL AND CARVACROL IN LOW-PROTEIN DIETS FOR HYBRID CATFISH (Clarias macrocephalusX Clarias gariepinus) ON PERFORMANCE UNDER NORMAL AND DISEASE CHALLENGE CONDITIONS", Asian-Pacific Aquaculture 2011. January 17 - 20, 2011, Kochi, India, 17 - 20 มกราคม 2011, สาธารณรัฐอินเดีย
2010 inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, exรศ.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, exD. Sangsue, exA. Lemme, "การลดปลาป่นในอาหารปลานิลแดงโดยการเสริมกรดอมิโน", The fourteen international symposium on nutrition and feeding. May 31-June 4, 2010, Qingdao, China, 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2010, Qingdao สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 3
2011 exธวัช ตันกูล, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, inนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน, "การเสริมเมทไธโอนีนในอาหารปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่มีปลาป่นน้อย.", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. หน้า 309-316., 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exปนิตา กุลธนปารมี, inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, inดร.ประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, รองศาสตราจารย์, "ผลของสารสกัดโอริกาโนแบบเคลือบต่อสมรรถภาพการผลิตของปลานิลแดง (Oreochromis niloticus ) และการเปลี่ยนแปลงค่า TBA ของเนื้อปลาระหว่างการแช่เย็น.", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 exทัศนีย์ คชสีห์ , exปภาศิริ บาร์เนต , inดร.อรพินท์ จินตสถาพร, รองศาสตราจารย์, ex วรมิตร ศิลปะชัย , exสุรเชษฐ์ จันทร์ประเสริฐ, "ผลการเสริมบัวบกและไพลในอาหารต่อสมรรถภาพการผลิตและสุขภาพโดยรวมของกบนา.", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 48 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย