Conference

Article
การเสริมเมทไธโอนีนในอาหารปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่มีปลาป่นน้อย.
Conference
การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ. หน้า 309-316.
Class
ชาติ
Date
1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-