การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายด้านสัตว์ป่าบริเวณวัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี

Publish Year International Journal 1
2010 inดร.ดอกรัก มารอด, ศาสตราจารย์, exPiya Pinyo, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exTanaka Hiroshi, "The Role of Wild Banana (Musa acuminata Colla) on Wildlife Diversity in Mixed Deciduous Forest,Kanchanaburi Province, Western Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 35-43
Publish Year National Journal 2
2009 exอิงอร ไชยเยศ, inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, exอมรรัตน์ ว่องไว, exโดม ประทุมทอง, "อิทธิพลของขนาดหย่อมป่าต่อสังคมนกบริเวณโดยรอบผืนป่าตะวันตกของประเทศไทย", วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2009, หน้า 1-12
2008 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณ (NDVI) กับ การแพร่กระจายของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี", วารสารการจัดการป่าไม้, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 10-17