Journal

ความสัมพันธ์อย่างง่ายระหว่างดัชนีความแตกต่างของพืชพรรณ (NDVI) กับ การแพร่กระจายของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี
วารสารการจัดการป่าไม้ (ISSN: 1906022X)
2
4
10-17
กรกฎาคม - ธันวาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การสำรวจและติดตามการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายด้านสัตว์ป่าบริเวณวัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302442 ชื่อวิชา Forest Mammalogy,1 มิ.ย. 2009 - 30 ต.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01302511 ชื่อวิชา Plant Community Analysis,2 มิ.ย. 2009 - 29 ต.ค. 2009