การผลิตแป้งละลายน้ำเย็นจากแป้งข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสต่าง ๆ