การผลิตและใช้เทคโนโลยีเอนไซม์เพื่อจัดการและเพิ่มมูลค่าของเหลือใช้จากอุตสาหกรรมเกษตร

Publish Year International Journal 4
2010 exKhwanchai Khucharoenphaisan, exShinji Tokuyama, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Purification and characterization of a high-thermostable beta-xylanase from newly isolated Thermomyces lanuginosus THKU-49", MYCOSCIENCE, ปีที่ 51, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2010, หน้า 405-410
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exTaweesiri Malapant, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Silk Degumming Solution as Substrate for Microbial Protease Production", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 543-551
2006 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, exChidchai Punyasawon, "Production of Water-Soluble Silk Powder from Bombyx mori Linn. (Nang-Noi Srisakate 1).", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2006, หน้า 0-0
2006 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางปริศนา สิริอาชา, "Screening of Fungi for Decolorization of Wastewater from Pulp and Paper Industry", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, กันยายน 2006, หน้า 215-221
Publish Year International Conference 1
2008 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, "Silk degumming solution as substrate for microbial protease production. ", The 13th International Biotechnology Symposium and Exhibition “Biotechnology for the Sustainability of Human Society” (IBS2008), 13 - 17 ตุลาคม 2008, Dalian
Publish Year National Conference 3
2009 exOncheera Petchoy, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, exJirawate Chedchant, inดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศวพร ศุภผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การย่อยสลายทางชีวภาพของสีรีแอคทิฟโดยเชื้อราเส้นใยสีขาว Datronia sp. KAPI0039", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
2006 exชิดชัย ปัญญาสวรรค์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "การผลิตผงไหมชนิดละลายได้ในน้ำจากไหมหม่อนพันธุ์นางน้อยศรีสะเกษ 1", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2005 inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Sittidilokrat, C., Chaukool, J. and Vaithanomsat, P. (2004) Development of Pectin Production Process from Orange Waste.", The 43th Kasetsart University Annual Conference, 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2005, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย