การศึกษาสารยับยั้งการลงเกาะจากปะการังอ่อนและกัลปังหา

Publish Year National Journal 1
2022 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, exนายฤทธิรงค์ พรหมมาศ, "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากปะการังอ่อนและกัลปังหาในการยับยั้งการเกาะติดของแบคทีเรียทะเล", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2022, หน้า 73-89
Publish Year International Conference 1
2010 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, exฤทธิรงค์ พรหมมาศ, inนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, "การยับยั้งการเกาะติดของแบคทีเรียโดยสารสกัดจากปะการังอ่อนและกัลปังหา", The 13th International Symposium on Marine Natural Products, 17 - 22 ตุลาคม 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2010 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, exฤทธิรงค์ พรหมมาศ, "การคัดเลือกสารยับยั้งการลงเกาะจากปะการังอ่อนและกัลปังหา", การประชุมวิทยาศาสตร์ทางทะเล 2553 “ความหลากหลายทางชีวภาพทะเลไทย: อุปสรรคและโอกาส” , 28 - 30 มิถุนายน 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, รองศาสตราจารย์, exวรัญญา นุ่มนวล, exสุรพีพรรณ อินทราชา, exฤทธิรงค์ พรหมมาศ, "ศักยภาพของฟองน้ำสังเคราะห์ในการใช้เป็นแหล่งรวบรวมแบคทีเรียทะเลที่สร้างสารปฏิชีวนะ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย