Conference

Article
ศักยภาพของฟองน้ำสังเคราะห์ในการใช้เป็นแหล่งรวบรวมแบคทีเรียทะเลที่สร้างสารปฏิชีวนะ
Conference
การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46
Class
ชาติ
Date
29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008
Location
จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-