การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าขนาด 350 วัตต์ การใช้ประโยชน์แก๊สไฮโดรเจนเป็นพลังงานทดแทน

Publish Year National Journal 1
2007 exNatthawoot Bunmark, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "THE EFFECT OF HUMIDIFIER TEMPERATURE ON THE PEM FUEL CELL PERFORMANCE", ENGINEERING AND TECHNOLOGY, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 19-26
Publish Year National Conference 2
2009 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "ไฮโดรเจนและเซลล์เชื้อเพลิง: พลังงานแห่งอนาคต", การประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ 13 ธรรมศาสตร์-มหดล-กองทัพเรือ-เกษตรศาสตร์ พลังงานทางเลือกของไทย: ฝ่าวิกฤต สร้างโอกาส , 22 ธันวาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 exกิตติภูมิ ตั้งวงศ์ภิมุข, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, "Performance of a 50 cm2 proton exchange membrane fuel cell in 100 hour usage ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 18, 20 ตุลาคม 2008 - 21 กุมภาพันธ์ 2009, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year International Copyrights 1
2019 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exนายณัฐวุฒิ บุญมาก, exนายธีรพันธุ์ สังข์ทอง, exMr. Michael W. Fowler, "แผ่นการไหลที่มีช่องการไหลเอียงสำหรับเซลล์เชื้อเพลิง", Kasetsart University, 2019