การประเมินการปนเปื้อนและการควบคุมสารมลพิษอุบัตรใหม่จากแหล่งมลพิษต่อแหล่งน้ำในเขตเมือง

Publish Year International Journal 6
2023 exนรารัชต์พร นวลสวรรค์, exชญานิษฐ์ วิทยาภิรมย์, exอภิชญา สวัสดี, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exMakoto Shoda, "Removals of endocrine disrupting compounds during landfill leachate treatment in two-stage aerobic sequential batch reactor: Effect of Alcaligenes faecalis no.4 bio-augmentation", Emerging Contaminants, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2023
2023 exMardalisa Mardalisa, exRongxuan Wang, exRyo Honda, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Mitigation of Antimicrobial Resistance during Wastewater Treatment by Membrane Technologies", Journal of Applied Membrane Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, หน้า 79-88
2023 exนรารัชต์พร นวลสวรรค์, exชญานิษฐ์ วิทยาภิรมย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exMakoto Shoda, "Removals of emerging contaminants from municipal waste leachate by Alcaligenes faecalis no.4 and acclimated activated sludge cultures", Case Studies in Chemical and Environmental Engineering, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2023, หน้า 100524-100524
2022 exRathborey Chan, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Occurrence of antibiotics in typical pig farming and its wastewater treatment in Thailand", Emerging Contaminants, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 21-29
2022 exดร.สมัญญา สงวนพรรค, exนายวิทยา ทรงกิตติกุล, exน.ส.ชิดสุภางค์ แสงเอม, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "TiO2-immobilized porous geopolymer composite membrane for removal of antibiotics in hospital wastewater", Chemosphere, ปีที่ 307, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2022, หน้า 135760
2021 exRatboren Chan, exRathborey Chan, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Treatment of aquaculture farm effluent containing antibiotics in high-rate membrane bioreactor", Desalination and Water Treatment, ปีที่ 221, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 56-63
Publish Year International Conference 3
2022 exน.ส.ปรียาภัทร์ กึ่งเลี่ยน, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, exดร. นพฤทธิ์ สุทธศิลป์, exDr. Tomonori Ishigaki, "Plastic Waste Leakage from Municipal Landfill to Terrestrial and Aquatic Environment: A Case Study in Thailand", The 8th 3R International Scientific Conference (3RINCs2022), 14 - 18 มีนาคม 2022, Online conference ญี่ปุ่น
2022 exดร.สมัญญา สงวนพรรค, exนายวิทยา ทรงกิตติกุล, exน.ส.ชิดสุภางค์ แสงเอม, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "Effect of TiO2 on the geopolymer composite membrane characteristics and antibiotic removal performances", 2022 International Conference on Environmental Quality Concern, Control and Conservation , 5 พฤษภาคม 2022, Kaohsiung ไต้หวัน
2021 inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, "The role of membranes in reducing antibiotic and antibiotic resistance release during wastewater treatment", The 14th Annual Conference on the Challenges in Environmental Science and Engineering (CESE2021), 6 - 7 พฤศจิกายน 2021, เครือรัฐออสเตรเลีย