การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังแนวใหม่ด้วยสายพันธุ์อินเบรดชั่วเริ่มต้นการสร้างลูกผสมเฮทเทอโรซิส และเทคโนโลยีทางจีโนม