การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมปลาส้มโดยวิธีการธรรมชาติ กรณีศึกษา ระบบบำบัดน้ำเสียแบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม

Publish Year International Conference 3
2018 exนายกิตติพงศ์ อังจันเพ็ญ, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, "Reduction of salinity in wastewater from Fishing Port for treatment wastewater by nature process", The 2nd International Conference on Environment, Livelihood and Services, 20 พฤศจิกายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exบุณฑริกา นาคนาม, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, exธนวัฒน์ จินจารักษ์, exมัลลิกา ศรีชมภู, "Performance of Circular Concrete Tanks on Generating Anaerobic Process for Treating High Organic and Fatty Content of Pla Som Cookery Wastewater", 6th International Conference on Biotechnology and Wellness Industry (ICBWI2016), 16 - 17 สิงหาคม 2016, Melaka มาเลเซีย
2016 exพรรณวดี เพ็ชรสามสี, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นพวรรณ เสมวิมล, อาจารย์, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, อาจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, exภาวิน วิจิตรตระการ, exพงษ์อิศรา ร้อยลาภ, "Long-Term Contaminated Soils on Retardane Process of Bacterial Organic Digestion for Treating Pla Som Cookery Wastewater through Vertical Flow Constructed Wetland", 6th International Conference on Biotechnology and Wellness Industry (ICBWI2016), 16 - 17 สิงหาคม 2016, Melaka มาเลเซีย
Publish Year National Conference 1
2016 exจารุวรรณ พลเสน, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, "การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตปลาส้มด้วยระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย