การบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมปลาส้มโดยวิธีธรรมชาติ กรณีศึกษาการใช้ประโยชน์จากน้ำเสียเพื่อการปลูกพืชเกษตร

Publish Year International Conference 2
2019 exกิตติพงศ์ อังจันเพ็ญ, inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Added Benefit from Wastewater Treatment in Pla-som Production", 10th World Environmental Education Congress, 5 พฤศจิกายน 2019, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิตติพงศ์ อังจันทร์เพ็ญ, inดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวมัลลิกา ศรีชมภู, exนายธนวัฒน์ จินจารักษ์, "Organic Substance Removal from Pla-Som Family Industrial Wastewater through APCW System", The 18th International Conference on Environment and Water Resource Management, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, Tokyo ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2017 exอลิสา คำละออ, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกิตติชัย ดวงมาลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเป็นไปได้ในการใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มระดับครัวเรือนเพื่อการปลูกผักบุ้งจีน", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย