การกำหนดแนวทางการจัดการธาตุอาหารพืชอย่างมีประสิทธิภาพ ในดินที่มีความเหมาะสมต่ำต่อการทำนาข้าว สำหรับการปลูกอ้อยในจังหวัดหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2019 exรัตติกาล สวยงาม, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ศักยภาพของดินในการปลูกอ้อยภายใต้สภาพภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อนในจังหวัดหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 135-155
Publish Year International Conference 2
2016 exศิวโรจน์ สุวรรณโณ, inดร.วิภาวรรณ ท้ายเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นภาพร พันธุ์กมลศิลป์ (วงษ์โพธิ์ขอม), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Effect on zinc management on yield and quality of sugarcane", 29 The International Society of Sugar Cane Technologists Congress, 2016 (XXIX ISSCT 2016 CONGRESS), 5 - 8 ธันวาคม 2016, world congress
2016 inดร.ทิมทอง ดรุณสนธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา จินดาหลวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดาวจรัส เกตุโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอิบ เขียวรื่นรมณ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Chemical profiles of sugarcane-growing soils under a moist tropical savanna climate in Thailand", Proceedings of the International Society of Sugar Cane Technologists, 5 - 8 ธันวาคม 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย