Journal

ศักยภาพของดินในการปลูกอ้อยภายใต้สภาพภูมิอากาศทุ่งหญ้าเขตร้อนในจังหวัดหนองบัวลำภู ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250507)
50
2
135-155
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-