การจัดการโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารพร้อมบริโภค

Publish Year National Conference 4
2016 exชนาธินาถ ผาสุพรรณ์, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, รองศาสตราจารย์, "การแบ่งกลุ่มผู้บริโภคอาหารฮาลาลนำเข้าในเมืองจาร์กาตา ประเทศอินโดนีเซีย", the 54th Kasetsart University Annual Conference (Agro-Industry), 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนฤภร วสุนธราภิวัฒก์, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, รองศาสตราจารย์, "การวัดสมรรถนะของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอาหารพร้อมบริโภคแช่แข็งในประเทศไทย", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 (ThaiVCML 2013), 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exสุภิชยา กาญจนเพิ่มพูน, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรม ทัศนคติ และปัจจัยทางตลาดของอาหารพร้อมบริโภคแช่แข็งที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารพร้อมบริโภคแช่แข็งของผู้บริโภค ในนครกวางโจว", การประชุมสัมมนาวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 13 (ThaiVCML 2013), 21 - 22 พฤศจิกายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2010 exพิริยะ แสนรักษ์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รวิพิมพ์ ฉวีสุข, รองศาสตราจารย์, exจิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ, "การศึกษาการจัดการฟาร์มเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมในประเทศไทยและวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย