การวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเพื่อการพัฒนาการทำเกษตรอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำแม่สาภาคเหนือของไทยโดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทน

Publish Year International Journal 1
2018 exชมพูนุช นันทจิต, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของนโยบายทางเลือกด้านการตลาดของลิ้นจี่ต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่เกษตรต้นน้ำและปลายน้ำ", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 660-673
Publish Year National Journal 3
2015 exกมลรัตน์ ถิระพงษ์, inนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนการผลิตแบบหลายช่วงเวลาของเกษตรกรชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในลุ่มน้ำแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่", วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 161-168
2014 exนันทกา ทุยจันทร์, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, "การวางแผนการผลิตพืชในโรงเรือนพลาสติกของหมู่บ้านม่วงคำภายใต้ความเสี่ยงด้านราคา", วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 11-20
2012 exวัลภา ช่างเหล็ก, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์หลายตัวแทนเพื่อประเมินความยั่งยืนของระบบการทำฟาร์มในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่สา", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า 107-114
Publish Year International Conference 1
2012 inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอื้อ สิริจินดา, อาจารย์, inนางสาวสุวรรณา สายรวมญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์, "Sustainability Evaluation to Support Policy Development Decision in Mae Sa watershed, northern Thailand", International Scientific Conference on "Sustainable Land Use and Rural Development in Mountain Areas", 16 - 18 เมษายน 2012, Stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
Publish Year National Conference 1
2013 exชมพูนุช นันทจิต, inดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณต้นน้ำและปลายน้ำในพื้นที่เกษตร", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14, 22 กุมภาพันธ์ 2013, เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย