Journal

การวางแผนการผลิตพืชในโรงเรือนพลาสติกของหมู่บ้านม่วงคำภายใต้ความเสี่ยงด้านราคา
วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย (ISSN: 00000000)
5
2
11-20
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-